Articles Tagged ‘عشق الهی’

76- مهر خدایی

اوتار مهربابا

مهر خدایی

 

خدا و عشق یکی هستند و آنکه عشق الهی دارد خدا را دارد.

***

عشق الهی ما را با خودمان و سایرین صدیق می سازد..... عشق الهی داروی تمام مشکلات و مسائل ماست. عشق الهی ما را از هر گونه قید و بند رها می سازد. عشق الهی موجب می شود که گفتار، اندیشه و کردار ما درست و خوب باشد. عشق الهی موجب می شود که با تمام عالم احساس وحدت و یگانگی بنماییم. عشق الهی دلهای ما را پاک و هستی ما را نورانی می سازد.

***

نخستین درس در این مکتب دوست داشتن کسانی است که از آنها نفرت دارید. هرچه بیشتر دیگران را به شفقت و محبت یاد کنید خود را بیشتر فراموش می کنید و چون خود را بکلی فراموش کردید خدا را می یابید.

اوتار مهربابا