Articles Tagged ‘روی خود را به سمت من نگه دارید’

17- روی خود را به سمت من نگه دارید

اوتار مهربابا

روی خود را به سمت من نگه دارید

صورتهای خود را به سمت خورشید حقیقت نگه دارید تا سایه شما که همان مایای انفرادی است پشت سر شما قرار گیرد. و اگر چه هنوز وجود خواهد داشت اما قدرت و نفوذی بر شما نخواهد داشت. اما اگر پشت به خورشید کنید سایه های شما جلوی شما قرار خواهند گرفت و شما در پی آنها خواهید رفت. اگر چه شما به سعی خود نمی توانید از شر سایه هایتان رهایی یابید، اما اگر پشت به آنها کنید و روی خود را به سمت خورشید نگه دارید هنگامی که به اوج و شکوه خود برسد سایه های شما برای همیشه محو خواهد شد.