به سرنوشت خود راضی باشید

on . Posted in رضایت و تسلیمبه سرنوشت خود راضی باشید

خواه،  ثروتمند یا فقیر، خوشحال یا تیره بخت، به سرنوشت خود راضی باشید. درک کنید که خداوند آن را برای خوبی خودتان طراحی کرده است و تسلیم اراده او باشید.

 اوتار مهربابا

 
Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3

اشتراک در خبرنامه

we really appreciate any transalted texts in persian or any other helps to promote this website and publish them by your name.