22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید

در . منتشر شده در دعوت مهربابامردم را بسوی حقیقت فرا خوانیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       شما می توانید به سایرین کمک کنید که به آزادی روحانی برسند و از عالم مجازی و کثیرالشکل بیرون آیند به شرط آنکه خود شما در حین کار برای سایرین این ایده وحدت را فراموش نکنید. وقتی وارد کار روحانی می شوید با تقسیماتی مواجه می گردید که مردم بشدت می خواهند آنها را حفظ کنند و آنها به این تقسیمات شدت و نیرو    می بخشند و آگاهانه یا نا آگاهانه سعی بر این دارند که آنها را پایدار سازند. شما باید مردم را به سوی حقیقت فرا خوانید اما با زور نمی توان آنها را به سوی روحانیت سوق داد. شما نباید زندگانی را به بخشهای مختلف تقسیم کرده و سعی نمایید که جداگانه به هر یک از آنها بپردازید. به عنوان کارکنان روحانی شما باید دیدی جامع و سازنده از مسائل فردی و اجتماعی زندگی داشته باشید. هرگز آنچه را که خودتان احساس نمی کنید به سایرین نگویید. فقط به سایرین آنچه را بگویید که صادقانه در مورد من احساس می کنید. زیرا هر چه را که شخص صادقانه به آن اعتقاد داشته باشد من همان هستم.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما