کذب و مجاز را تسلیم نمایید

در . منتشر شده در رضایت و تسلیم

کذب و مجاز را تسلیم نمایید

اگر خدا را می خواهید باید فقط خدا را بخواهید. اگر بخواهید حقیقت را تجربه کنید دسترسی به خدا امکان پذیر می گردد. و بهای آن چیست؟ هستی مجزای شما. وقتی تمام کذب و مجاز را تسلیم نمودید وارث حقیقت می شوید که این حقیقت، وجود خود شماست.

اوتار مهربابابه سرنوشت خود راضی باشید

در . منتشر شده در رضایت و تسلیم

به سرنوشت خود راضی باشید

خواه،  ثروتمند یا فقیر، خوشحال یا تیره بخت، به سرنوشت خود راضی باشید. درک کنید که خداوند آن را برای خوبی خودتان طراحی کرده است و تسلیم اراده او باشید.

 اوتار مهربابا

 

اشتراک در خبرنامه