Articles Tagged ‘فرشته ها و عشق’

فرشته ها و عشق آنها

فرشته ها و عشق آنها

فرشتگان عشق دارند اما این عشق بصورت روحانی نیست. پس آنها نمی توانند پاراماتما را دریابند.(۱) بدرستی گفته شده:
"قدسیان را عشق هست و درد نیست."(۲)
فرشتگان عشق دارند ولی درد یا بیقراری برای عشق الهی ندارند.

اوتار مهربابا - پیش از اسفند ماه 1307
از یادداشتهای دیکته شده توسط مهربابا
برگردان: meherbabairani.org

توضیحات:

۱) پاراماتما(Paramātmā) در الهیات هند نام خداوند یا همان "روح کل" و "الله" است. اوتار مهربابا "آتما" را روح انفرادی یا قطره، و "پاراماتما" را روح کل یا اقیانوس بیان کرده اند.
۲) این شعر از عطار در دفتر منطق الطیر است. مهربابا عطار را مرشد کامل معرفی کرده اند. در پست بعدی این شعر زیبا را بصورت کامل خواهیم گذاشت.