25- بی آرزو باشید

در . منتشر شده در دعوت مهربابابی آرزو باشیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

تا به حیات آرزوهای خود خاتمه ندهید و در خویش نمیرید    نمی توانید از حیات حقیقی برخوردار شوید و جاودانه زندگی نمایید.

مادام که نگذارید که هیچ قسمت از دنیا در اثر وابستگی شما را تصاحب کند می توانید دنیایی را بدون وابستگی صاحب شوید.

ترک امیال به معنی ریاضت و داشتن دیدی منفی به زندگی نیست..... بدون این که از تماس با جنبه های مختلف زندگی دوری گزینید در بحبوحه فعالیت شدید عدم دلبستگی کامل را حفظ نمایید.

هیچ آرزویی نداشته باشید مگر بی آرزویی.

امیدی بخود راه ندهید مگر غلبه بر همه امیدها.

چیزی نخواهید و همه چیز خواهید داشت.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما