73- روح

در . منتشر شده در دعوت مهرباباروحاوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

قدرت، تواضع می آورد در حالی که تواضع ظاهری حاکی از ضعف است. فقط کسی که حقیقتاً بزرگ است می تواند به معنی واقعی متواضع باشد.

***

کسی که برای خودش زندگی می کند حقیقتاً مرده است و کسی که به خاطر خدا می میرد حقیقتاً زنده است.

***

در آنسوی زایش و مرگ، روح هستی یکتا و بخش ناپذیر و ابدی می باشد.... اگر مرگ دارای ارزشی باشد این است که به انسان هنر زیستن واقعی را یاد می دهد.

***

نه بدنبال مرگ باشید و نه از آن بهراسید و وقتی مرگ برای شما فرا میرسد به پله ای تبدیل می گردد که بسوی زندگانی رفیعتری منتهی می شود.

***

شما نامحدودید. در واقع شما همه جا هستید. اما شما فکر        می کنید که بدن می باشید و لذا خود را محدود در نظر می گیرید. اگر به درون نظر افکنید و ماهیت واقعی روح خودتان را تجربه کنید تشخیص خواهید داد که نامحدود و بالاتر از آفرینش می باشید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما