به سرنوشت خود راضی باشید

در . منتشر شده در رضایت و تسلیمبه سرنوشت خود راضی باشید

خواه،  ثروتمند یا فقیر، خوشحال یا تیره بخت، به سرنوشت خود راضی باشید. درک کنید که خداوند آن را برای خوبی خودتان طراحی کرده است و تسلیم اراده او باشید.

 اوتار مهربابا

 

اشتراک در خبرنامه