کذب و مجاز را تسلیم نمایید

در . منتشر شده در رضایت و تسلیم



کذب و مجاز را تسلیم نمایید

اگر خدا را می خواهید باید فقط خدا را بخواهید. اگر بخواهید حقیقت را تجربه کنید دسترسی به خدا امکان پذیر می گردد. و بهای آن چیست؟ هستی مجزای شما. وقتی تمام کذب و مجاز را تسلیم نمودید وارث حقیقت می شوید که این حقیقت، وجود خود شماست.

اوتار مهربابا

Tags: کذب و مجاز را تسلیم نمایید

اشتراک در خبرنامه