فرشته ها و عشق آنها

نوشته شده توسط مهرباباایرانی در . منتشر شده در فرشته هافرشته ها و عشق آنها

فرشتگان عشق دارند اما این عشق بصورت روحانی نیست. پس آنها نمی توانند پاراماتما را دریابند.(۱) بدرستی گفته شده:
"قدسیان را عشق هست و درد نیست."(۲)
فرشتگان عشق دارند ولی درد یا بیقراری برای عشق الهی ندارند.

اوتار مهربابا - پیش از اسفند ماه 1307
از یادداشتهای دیکته شده توسط مهربابا
برگردان: meherbabairani.org

توضیحات:

۱) پاراماتما(Paramātmā) در الهیات هند نام خداوند یا همان "روح کل" و "الله" است. اوتار مهربابا "آتما" را روح انفرادی یا قطره، و "پاراماتما" را روح کل یا اقیانوس بیان کرده اند.
۲) این شعر از عطار در دفتر منطق الطیر است. مهربابا عطار را مرشد کامل معرفی کرده اند. در پست بعدی این شعر زیبا را بصورت کامل خواهیم گذاشت.

شعر کامل عطار درباره ی عشق که مهربابا به آن اشاره کردند:

هدهد رهبر چنین گفت آن زمان،
کانک عاشق شد نه اندیشد ز جان.
 
چون به ترک جان بگوید عاشقی،
خواه زاهد باش خواهی فاسقی.

چون دل تو دشمن جان آمدست،
جان برافشان ره به پایان آمدست.
 
سد ره جانست، جان ایثار کن،
پس برافکن دیده و دیدار کن.

گر ترا گویند، از ایمان برآی،
ور خطاب آید ترا کز جان برآی،

تو که باشی؟ این و آن را برفشان،
ترک ایمان گیر و جان را برفشان.

منکری گوید که این بس منکرست،
عشق گو از کفر و ایمان برترست،

عشق را با کفر و با ایمان چه کار؟!
عاشقان را لحظه ای با جان چه کار ؟!

عاشق آتش بر همه خرمن زند،
اره بر فرقش نهند؛ او تن زند.

درد و خونِ دل بباید عشق را،
قصه مشکل بباید عشق را.

ساقیا خون جگر در جام کن،
گر نداری درد از ما وام کن.

عشق را دردی بباید پرده سوز،
گاه جان را پرده در گه پرده دوز.

ذره یی عشق از همه آفاق به،
ذره یی درد از همه عشاق به.

عشق مغز کاینات آمد مدام،
لیک نبود عشق بی دردی تمام.

قدسیان را عشق هست و درد نیست،
درد را جز آدمی در خورد نیست.

هرکه را در عشق محکم شد قدم،
در گذشت از کفر و از اسلام هم.

عشق سوی فقر در بگشایدت،
فقر سوی کفر ره بنمایدت،

چون ترا این کفر و این ایمان نماند،
این تن تو گم شد و این جان نماند.

بعد از آن مردی شوی این کار را،
مرد باید این چنین اسرار را.

پای درنه همچو مردان و مترس،
درگذار از کفر و ایمان و مترس.

چند ترسی؟! دست از طفلی بدار،
بازشو چون شیرمردان پیش کار.

گر ترا صد عقبه ناگاه اوفتد،
باک نبود چون درین راه اوفتد.

عطار - منطق الطیر

 

Tags: قدسیان پاراماتما فرشته ها و عشق

اشتراک در خبرنامه