پیامی از مهربابا - به مناسبت صد و بیستمین زادروز

در . منتشر شده در پیامهای اوتار مهرباباصد و بیستمین زادروز اوتار مهربابا بر عاشقان و دوستداران ایشان و همه ی رهروان حقیقت خجسته باد

خوشحالی حقیقی در خوشحال کردن دیگران نهفته استبرکات من نثار تمامی شما باد تا بدین درک نایل شوید که دوست داشتن خدا در هر حالت و به هر شیوه ای شما را به آزادی ابدی رهنمون می سازد.

هر یک از شما، مرد و زن، از هر طبقه و با هر عقیده ای برای کسب الوهیت از حقوق یکسانی برخوردارید. من با قدرت الهی خود به شما می گویم که: من یگانگی با شما و یگانگی در شما را به طور ابدی، به خواست خود و پی در پی تجربه می کنم. از آن رو هر ستایش یا تعظیم به هر خدای جاندار یا بی جان، به هر ولی، یوگی، روح پیشرفته یا مرشد کامل سرانجام به من منتهی خواهد شد. ثروتمند یا فقیر بودن، بی سواد یا با سواد بودن، از طبقه ی بالا یا پایین بودن نباید خللی در مهرورزی شما به خداوند-معشوق والا وارد سازد. با نثار عشق خالص خود به هر فرد یا هر چیزی شما مرا دوست خواهید داشت. و بگذارید با قدرت الهی خود به شما اطمینان خاطر دهم که ما همگی یکی هستیم. برکات من نثار تمامی شما باد تا بدین درک نایل شوید که دوست داشتن خدا در هر حالت و به هر شیوه ای شما را به آزادی ابدی رهنمون می سازد.

اوتار مهربابا

برگردان به پارسی: www.meherbabairani.com

 www.meherbabairani.com

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما